Saltar apartados

Curs intensif d'espanyol per a investigadors arabòfons

De l'11 al 22 de juliol de 2016 (dilluns a divendres)

40 h. (4 hores/dia durant dues setmanes)

AULA: A1/0-16S (Aulari 1, planta baixa)

ORGANITZA: Àrea d'Estudis Àrabs i Islàmics, Departament de Filologies Integrades, Universitat d'Alacant.

ADREÇA: Francisco Franco Sánchez

PROFESSORAT:

  • Antonio Constán Nava
  • Mourad Kacimi

DIRIGIT A:

Estudiants d'origen àrab que utilitzen l'àrab com a llengua vehicular (preferentment estudiants de màster i doctorat).

CERTIFICACIÓ:

  • Certificat de 40 h. ICE (Institut de Ciències de l'Educació, Universitat d'Alacant), previ pagament de la taxa corresponent. Curs aprovat per l'ICE el 15/02/2016. Codi curs: 16-081.
  • L'organització del curs emetrà certificat d'assistència i aprofitament.

PREU: 300 € (inclou matrícula i certificat emès pel departament organitzador del curs)

MÉS INFORMACIÓ: dfint@ua.es, aconstan@ua.es, morad_kacimi@yahoo.es

 

OBJECTIUS

L'objectiu principal d'aquest curs, consisteix en proporcionar a l'alumnat (de màster i/o doctorat, així com professorat investigador arabófonos) aquells mitjans per a comunicar-se en situacions generals i/o específiques, dins del terreny de la seua especialització. Per a aconseguir-ho adoptem un enfocament pedagògic orientat cap a l'aspecte comunicatiu, amb vista a les actuals orientacions de l'ensenyament de llengües aplicades, per a la formació d'aquells que realitzen les seues recerques en espanyol i els treballs dels quals han de ser realitzats en aquesta llengua per a després ser avaluats en revistes d'impacte dins de l'àmbit filològic arabista.

L'alumnat examinarà en profunditat el codi escrit on la gramàtica adquireix major complexitat i s'inicia el domini de les realitats de la morfosintaxis. A més, se'ls donaran les eines per a l'edició textual: com redactar un article de recerca; el maneig de les referències bibliogràfiques en espanyol en els treballs de recerca; tècniques d'edició i transcripció digital de la llengua àrab als diferents sistemes romànics.

La introducció de l'ús d'aquestes eines, així com la millora en les seues competències de redacció escrites en espanyol, els facilitarà el poder redactar, treballar i editar els seus treballs acadèmics en espanyol amb alta qualitat, com a articles de recerca, tesis doctorals, etc.

CRITERIS D'AVALUACIÓ

L'avaluació serà contínua, global i final. Serà contínua per a observar adequadament l'evolució del procés d'aprenentatge i obtenir informació sobre la situació de cada alumne en començar un determinat procés així com sobre els seus coneixements previs, actituds i capacitats. Es pretén detectar les dificultats en el moment en què es produïsquen, esbrinar les seues causes i, en conseqüència, reorientar la intervenció educativa acomodant-la a la diversitat de capacitats, ritmes d'aprenentatge, interessos i motivacions dels alumnes. L'assistència al curs és obligatòria, sent necessària l'assistència al 80% del total del curs.

L'alumnat disposarà d'una prova-exámen l'últim dia del curs en el qual haurà de superar les destreses adquirides durant el curs.

  • EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ ORAL: Es considerarà que un alumne ha adquirit les competències necessàries d'aquest nivell quan siga capaç de: Interactuar i expressar-se en situacions fins i tot poc habituals i sobre temes concrets o abstractes, per a relacionar-se i intercanviar opinions i informació detallada, narrar i descriure experiències, sentiments i esdeveniments, presentar un tema conegut i justificar breument les pròpies opinions en un registre estàndard de formalitat o informalidad.
  • COMPRENSIÓ LECTORA: Es considerarà que un alumne ha adquirit les competències necessàries d'aquest nivell quan siga capaç de: Identificar les intencions comunicatives, el tema, les idees principals, els detalls més rellevants, el fil argumental i les conclusions de textos clars i ben organitzats sobre temes generals o relacionats amb la seua especialitat així com localitzar informació procedent de diferents fonts en els mateixos tipus de text.
  • EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ ESCRITA: Es considerarà que un alumne ha adquirit les competències necessàries d'aquest nivell quan siga capaç de: Escriure textos senzills sobre temes generals de diversa tipologia relatius a l'especialitat (sol·licituds, qüestionaris, breus informes, descripcions, hipòtesis) en els quals se sol·licita o transmet informació, es descriuen o narren esdeveniments o idees, es relacionen temàtiques, reaccions i posicions, es justifiquen breument les opinions i s'expliquen plans o projectes, es realitzen correctament l'adequació del sistema gràfic àrab al sistema gràfic llatí i viceversa dins de les diferents convencions de transcripció.

 

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

L'ingrés de la taxa de matrícula (300 €) s'efectuarà en el compte d'inscripcions en jornades i congressos de la Universitat d'Alacant:

SABADELL CAM

COMPTE: 0081-3191-43-0001030312

IBAN: ÉS76 0081 3191 4300 0103 0312

SWIFT: BSABESBB

En el compte podran realitzar-se ingressos directes i transferències bancàries. En tots dos casos l'interessat ha de consignar les seues dades identificatives i el motiu de l'ingrés (curs espanyol arabófonos). Una vegada efectuat l'ingrés, l'interessat haurà d'enviar el justificant escanejat a la següent adreça de correu electrònic: dfint@ua.es, indicant en l'assumpte: ESPAÑOL ARABÓFONOS.

 

Departament de Filologies Integrades


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464